chinese reading – 【李白诗词】—— 望庐山瀑布(wàng lú shān pù bù)

wàng lú shān pù bù 
望 庐 山 瀑 布

lǐ bái
李 白
rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān,
日 照 香 炉 生 紫 烟,
yáo kàn pù bù guà qián chuān。
遥 看 瀑 布 挂 前 川。
fēi liú zhí xià sān qiān chǐ,
飞 流 直 下 三 千 尺,
yí shì yín hé luò jiǔ tiān。
疑 是 银 河 落 九 天。

 

xiāng lú:zhǐ xiāng lú fēng。
香炉:指香炉峰。
yáo kàn:cóng yuǎn chù kàn。 
遥看:从远处看。
guà:xuán guà。
挂:悬挂。
chuān:hé liú,zhè lǐ zhǐ pù bù。
川:河流,这里指瀑布。
zhí:bǐ zhí。
直:笔直。
sān qiān chǐ:xíng róng shān gāo。zhè lǐ shì kuā zhāng de shuō fǎ,bù shì shí zhǐ。 
三千尺:形容山高。这里是夸张的说法,不是实指。
yí:huái yí。
疑:怀疑。
yín hé:gǔ rén zhǐ yín hé xì gòu chéng de dài zhuàng xīng qún。 
银河:古人指银河系构成的带状星群。 

yì wén :
译文:
yáng guāng zhào yào xià de xiāng lú fēng shēng qǐ zǐ sè de yān xiá,
阳光照耀下的香炉峰生起紫色的烟霞,
yáo wàng pù bù xiàng bái sè de chóu dài guà zài shān chuān jiān。
遥望瀑布像白色的绸带挂在山川间。
fēi liú zhí xià de shuǐ xiàng yǒu jǐ qiān chǐ,
飞流直下的水像有几千尺,
shǐ rén huái yí nà shì yín hé xiè luò dào rén jiān。
使人怀疑那是银河泻落到人间。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *