Category: Chinese Language Vocabulary

Buying a Pair of Shoes 郑人买履

Zhènɡ rén mǎi lǚ 
郑人买履 Cónɡqián,yǒu ɡè Zhènɡɡuó rén xiǎnɡ mǎi xiézǐ,tā xiān yònɡ chǐzi liánɡ le liánɡ zìjǐ de jiǎo,ránhòu bǎ liánɡ hǎo de chǐcùn fànɡ zài le zìjǐ de zuòwèi shànɡ。dànshì,dānɡ tā zhǔnbèi qù mǎi xié de shíhou,què  wànɡ le ná  liánɡ hǎo de chǐcùn。
从前有个郑国人想买鞋子,他 先用尺子量了量自己的脚,然后把量好的尺寸放在了自己的座位上。但是,当他准备去买鞋的时候,却忘了拿量好的尺寸。

Continue Reading →