Write “日”(sun) in Chinese character

One character a day, easy to master Chinese characters. Let's take a look at the basic knowledge of "日".

日 rì
Explanation: sun
Phrases: 日光(rì ɡuānɡ) sunlight  ;假日(jià rì) holiday;non-working day
“日”(  )是典型的象形字,从其外形很容易发现太阳的特征。

(   )is a typical pictographic character in the ancient form, and we can recognize its similarity to the sun very easily.

Sentences:

1.Wǒ zuì xǐhuān zàihǎibīn jìnxíng rìguāngyù le.
我最喜欢在海滨进行日光浴了。
I love to sunbathe on the beach.

2.Jiàrì shìchǎng hùnluàn wúxù,bìxū jìnyíbùjiāqiáng guǎnlǐ.
假日市场混乱无序,必须进一步加强管理。
The holiday market is very disorganized, and needs further management.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *