Chinese Conversation 汉语对话 雷达扫描léidá sǎomiáo

Chat attack

radar scan

雷达扫描

(léidá sǎomiáo)

A: That flight hasn’t been found yet.

那个航班到现在还没有被找到。

(nàɡè hánɡbān dào xiànzài hái méiyǒu bèi zhǎodào.)

B: Yup, even radar scanning hasn’t worked. 

是啊,雷达扫描都没有找到。

(shìa,léidá sǎomiáo dōu méiyǒu zhǎodào.)

A: I hope the people on the plane are all right.

希望飞机上的人都没事。

(xīwànɡ fēijī shànɡ de rén dōu méishì.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *