Chinese Conversation 汉语对话 乌龙茶wūlónɡ chá

Chat attack

Oolong tea

乌龙茶

(wūlónɡ chá)

A: I want to buy a present for Tom. 

我想送个小礼物给汤姆。

(wǒ xiǎnɡ sònɡ ɡè xiǎolǐwù ɡěi tānɡmǔ.)

B: I know he loves drinking Chinese tea. 

我知道他爱喝中国茶。

(wǒ zhīdào tā ài hē zhōnɡɡuó chá.)

A: Then I’ll send him some Oolong tea. 

那我送他乌龙茶吧。 

(nà wǒ sònɡ tā wūlónɡ chá ba.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *