Chinese Food Menu 中式餐单 Lesson 8

Yù tou pái gǔ tāng
1 芋 头 排 骨 汤
 Rib soup with taro
 Dōng guā dàn cài tāng
2 冬 瓜 淡 菜 汤
 Soup of dried mussel with white gourd
 Huáng guā ròu wán tāng
3 黄 瓜 肉 丸 汤
 Meat ball soup with cucumber
 Hǎi dài jié pái gǔ tāng
4 海 带 结 排 骨 汤
 Hog rib and seaweed knot soup
 Fān qié dòu yá tāng
5 蕃 茄 豆 芽 汤
 Tomato and bean sprout soup
 Qīng dùn niú ròu tāng
6 清 炖 牛 肉 汤
 Stewed beef soup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *