Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012

Group A

Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012

 

       Poland             Greece             Russia       Czech Republic

         波兰                  希腊               俄罗斯              捷克

        Bōlán                 Xīlà               é’luósī              Jiékè

Group B

Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012

 

    Netherlands      Denmark          Germany           Portugal

      荷兰                   丹麦                 德国                葡萄牙

     Hélán                Dānmài             Déɡuó            Pútɑoyá

Group C

Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012

 

      Spain               Italy       Republic of Ireland     Croatia

     西班牙               意大利              爱尔兰            克罗地亚

    Xībānyá              Yìdàlì               ài’ěrlán          Kèluódìyà

Group D

Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012Chinese language vocabulary 汉语词汇 16 countries of Euro2012

 

     Ukraine           Sweden              France            England

      乌克兰               瑞典                  法国                英格兰

    Wūkèlán            Ruìdiǎn              Fǎɡuó            Yīnɡɡélán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *