Chinese language vocabulary 汉语词汇 Sushi(1)When will the moon be clear and bright

Titile: 水调歌头 明月几时有 When will the moon be clear and bright?

When will the moon be clear and bright?
With a cup of wine in my hand, I ask the blue sky
what season it would be up the heaven for tonight.

Oh Moon, how I wish to get closer
By riding on the breeze.
Yet I fear your crystal and jade chateau,
Are much too high and cold.
So, let me just dance here with my moonlight shadow.

Rounds and rounds, my red mansion, till you shine on my silk pillow,
Sleepless, but bearing no regrets
Blame not the full moon when people has to apart
Sorrow or joy, be near or far,
Things happen like that, and we still believe in fate.

Toast to you, we are all be blessed
Though distant away, we look at the same moon
And in that way, we have never been apart.

Shuǐdiàoɡētóu
水调歌头 
Sūshì
苏轼
Bǐnɡchén Zhōnɡqiū,huānyǐn dádàn,dàzuì,zuò cǐpiān,jiān huái Zǐyóu。
丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,  兼怀子由。
Shànɡquè:
上阕:    
Mínɡyuè jǐ shí yǒu?        
明月几时有?  
Bǎjiǔ wèn qīnɡtiān。
把酒问青天。
Bùzhī tiānshànɡ ɡōnɡquè,jīnxī shì hé nián?
不知天上宫阙,今夕是何年?
Wǒ yù chénɡ fēnɡ ɡuīqù,yòu kǒnɡ qiónɡlóu yùyǔ,ɡāochù bù shènɡ hán。
我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。
Qǐwǔ nònɡ qīnɡyǐnɡ,hé sì zài rénjiān?
起舞弄清影,何似在人间? 
Xiàquè:
下阕: 
Zhuǎn zhūɡé,dī qǐhù,zhào wúmián。
转朱阁,低绮户,照无眠。       
Bù yīnɡ yǒu hèn,hé shì chánɡ xiànɡ bié shí yuán?
不应有恨,何事长向别时圆?
Rén yǒu bēihuān líhé,yuè yǒu yīnqínɡ yuánquē,cǐshì ɡǔ nánquán。
人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。
Dànyuàn rén chánɡjiǔ,qiānlǐ ɡònɡ chánjuān。
但愿人长久,千里共婵娟。    

词的大意:

丙辰年中秋节的晚上,畅快的饮酒到天亮,喝了很多的酒,写下了这首词,同时怀念(苏轼的弟弟)子由。

明月什么时候出现的?我端着酒杯问青天。不知道天上神仙住的宫殿里,现在是什么年代了。(传说地上的人过一年,天上的神仙才过完一天,所以由此一问。)我 想乘坐着风回到天上(好像自己原本是个神仙,从天上下来成为人,现在想回去了),又很害怕那些用玉石砌成的美丽宫殿,在高高的天上非常的寒冷。孤孤单单的 一个人对着自己的影子舞蹈(传说中月亮里住着一位孤独的仙女叫嫦娥,因此才会有这样的想象),哪里像在人间这般自在逍遥!

月亮转动,照遍了华美的楼阁,夜深时,月光又低低地透进雕花的门窗里,照着心事重重不能安眠的人。月亮既圆,便不应有恨了,但为什么常常要趁着人们离别的 时候团圆呢?人的遭遇,有悲哀、有欢乐、有离别、也有团聚;月亮呢,也会遇到阴、睛、圆、缺;这种情况,自古以来如此,难得十全十美。只愿我们都健康和长 在,虽然远离千里,却能共同欣赏这美丽的月色。

Zuòzhě:Sūshì(1037-1101)Zhōnɡɡuó Běisònɡ wénxuéjiā、shūhuàjiā。
作者:苏轼(1037-1101)中国北宋文学家、书画家。 

Sūshì de cí tícái ɡuǎnɡfàn,jìyóu、huáiɡǔ、zènɡdá、sònɡbié、shuōlǐ wú bù rùcí,
苏轼的词题材广泛,记游、怀古、赠答、送别、说理无不入词,

duì yánɡé de yīnlǜ shùfù yě yǒu suǒ tūpò,cùjìn le cí de fāzhǎn。
对严格的音律束缚也有所突破,促进了词的发展。 

Mínɡzuò yǒu《Niàn nújiāo》、《Shuǐdiàoɡētóu》děnɡ。
名作有《念奴娇》、《水调歌头》等。

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *