Chinese Pinyin 汉语拼音 01 Six single finals 六个单音节

ā    á    ǎ    à                ō    ó    ǒ    ò

mā   má   mǎ   mà               pō   pó   pǒ   pò

ē    é    ě    è                ī    í    ǐ    ì

hē   hé   hě   hè               bī   bí   bǐ   bì

ū    ú    ǔ    ù                ǖ    ǘ    ǚ    ǜ 

bū   bú   bǔ   bù               lǖ   lǘ   lǚ   lǜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *