chinese reading – 【李白诗词】—— 赠汪伦(zèng wāng lún)

zèng wāng lún
赠汪伦
lǐ bái
李 白
lǐ bái chéng zhōu jiāng yù xíng,
李 白 乘 舟 将 欲 行,
hū wén àn shàng tà gē shēng。
忽 闻 岸 上 踏 歌 声。
táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ,
桃 花 潭 水 深 千 尺,
bù jí wāng lún sòng wǒ qíng。
不 及 汪 伦 送 我 情。

 

zhù shì:
注释:
wāng lún:lǐ bái de péng yǒu。
汪伦:李白的朋友。
shēn qiān chǐ:yùn yòng le kuā zhāng de xiū cí shǒu fǎ。
深千尺:运用了夸张的修辞手法。
bù jí:bù rú。
不及:不如。

 

yì wén:
译文:
lǐ bái chéng chuán gāng yào lí kāi,
李白乘船刚要离开,   
hū rán tīng dào àn shàng chuán lái gào bié de gē shēng。
忽然听到岸上传来告别的歌声。
jí shǐ táo huā tán shuǐ yǒu yī qiān chǐ nà me shēn,
即使桃花潭水有一千尺那么深,   
yě bù jí wāng lún sòng wǒ de qíng shēn。
也不及汪伦送我的情深。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *