chinese reading – 梦游天姥吟留别(mèng yóu tiān mǔ yín liú bié)

mèng yóu tiān mǔ yín liú bié
梦 游 天 姥 吟 留 别
lǐ bái
李 白
hǎi kè tán yíng zhōu,yān tāo wēi máng xìn nán qiú。
海 客 谈 瀛 洲,烟 涛 微 茫 信 难 求。
yuè rén yǔ tiān mǔ,yún xiá míng miè huò kě dǔ。
越 人 语 天 姥,云 霞 明 灭 或 可 睹。
tiān mǔ lián tiān xiàng tiān héng,shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng。
天 姥 连 天 向 天 横,势 拔 五 岳 掩 赤 城。
tiān tāi yī wàn bā qiān zhàng,duì cǐ yù dǎo dōng nán qīng。
天 台 一 万 八 千 丈,对 此 欲 倒 东 南 倾。
wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè,yī yè fēi dù jìng hú yuè。
我 欲 因 之 梦 吴 越,一 夜 飞 度 镜 湖 月。
hú yuè zhào wǒ yǐng,sòng wǒ zhì shàn xī。
湖 月 照 我 影,送 我 至 剡 溪。
xiè gōng sù chù jīn shàng zài,lǜ shuǐ dàng yàng qīng yuán tí,jiǎo zhù xiè gōng jī,shēn dēng qīng yún tī。
谢 公 宿 处 今 尚 在,绿 水 荡 漾 清 猿 啼,脚 著 谢 公 屐,身 登 青 云 梯。
bàn bì jiàn hǎi rì,kōng zhōng wén tiān jī。
半 壁 见 海 日,空 中 闻 天 鸡。
qiān yán wàn zhuǎn lù bú dìng,mí huā yǐ shí hū yǐ míng。
千 岩 万 转 路 不 定 ,迷 花 倚 石 忽 已 暝。
xióng páo lóng yín yīn yán quán,lì shēn lín xī jīng céng diān。
熊 咆 龙 吟 殷 岩 泉,栗 深 林 兮 惊 层 巅。
yún qīng qīng xī yù yǔ,shuǐ dàn dàn xī shēng yān。
云 青 青 兮 欲 雨,水 澹 澹 兮 生 烟。
liè quē pī lì,qiū luán bēng cuī。
列 缺 霹 雳,丘 峦 崩 摧。
dòng tiān shí shàn,hōng rán zhōng kāi。
洞 天 石 扇,訇 然 中 开。
qīng míng hào dàng bù jiàn dǐ,rì yuè zhào yào jīn yín tái。
青 冥 浩 荡 不 见 底,日 月 照 耀 金 银 台。
ní wéi yī xī fēng wéi mǎ,yún zhī jūn xī fēn fēn ér lái xià。
霓 为 衣 兮 风 为 马,云 之 君 兮 纷 纷 而 来 下。
hǔ gǔ sè xī luán huí chē,xiān zhī rén xī liè rú má。
虎 鼓 瑟 兮 鸾 回 车,仙 之 人 兮 列 如 麻。
hū hún jì yǐ pò dòng,huǎng jīng qǐ ér cháng jiē。
忽 魂 悸 以 魄 动,恍 惊 起 而 长 嗟。
wéi jué shí zhī zhěn xí,shī xiàng lái zhī yān xiá。
惟 觉 时 之 枕 席,失 向 来 之 烟 霞。
shì jiān xíng lè yì rú cǐ,gǔ lái wàn shì dōng liú shuǐ。
世 间 行 乐 亦 如 此,古 来 万 事 东 流 水。
bié jūn qù xī hé shí huán?qiě fàng bái lù qīng yá jiān,xū xíng jí qí fǎng míng shān。
别 君 去 兮 何 时 还?且 放 白 鹿 青 崖 间,须 行 即 骑 访 名 山。
ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì,shǐ wǒ bù dé kāi xīn yán!
安 能 摧 眉 折 腰 事 权 贵,使 我 不 得 开 心 颜!

zhù shì:
注释:
hǎi kè:làng jì hǎi shàng zhī rén。
海客:浪迹海上之人。
yíng zhōu:chuán shuō zhōng de dōng hǎi xiān shān。
瀛洲:传说中的东海仙山。
yān tāo:yān tāo miǎo máng,yuǎn kàn xiàng yān wù lǒng zhào de yàng zǐ。
烟涛:波涛渺茫,远看像烟雾笼罩的样子。
wēi máng:jǐng xiàng mó hu bù qīng。
微茫:景象模糊不清。
xìn:shí zài。
信:实在。
nán qiú:nán yǐ xún fǎng。
难求:难以寻访。  
míng miè:shí míng shí àn。
明灭:时明时暗。
bá:chāo guò。
拔:超过。
wǔ yuè: dōng yuè tài shān,xī yuè huà shān,zhōng yuè sōng shān,běi yuè héng shān,nán yuè héng shān。
五岳:东岳泰山,西岳华山,中岳嵩山,北岳恒山,南岳衡山。
chì chéng:shān míng,zài jīn zhè jiāng tiān tái xiàn běi,wéi tiān tái shān de nán mén,tǔ sè jiē chì。
赤城:山名,在今浙江天台县北,为天台山的南门,土色皆赤。  
tiān tāi:shān míng,zài jīn zhè jiāng tiān tāi xiàn běi。
天台:山名,在今浙江天台县北。
yī wàn bā qiān zhàng:xíng róng tiān tāi shān hěn gāo,shì yī zhǒng kuā zhāng de shuō fǎ,bìng fēi shí shù。
一万八千丈:形容天台山很高,是一种夸张的说法,并非实数。
cǐ:zhǐ tiān mǔ shān。
此:指天姥山。
lǜ shuǐ:qīng shuǐ。
绿水:清水。  
xiè gōng jī:zhǐ xiè líng yùn yóu shān shí chuān de yī zhǒng tè zhì mù xié,xié dǐ xià ān zhe huó dòng de jù chǐ,shàng shān shí chōu qù qián chǐ,xià shān shí chōu qù hòu chǐ。
谢公屐:指谢灵运游山时穿的一种特制木鞋,鞋底下安着活动的锯齿,上山时抽去前齿,下山时抽去后齿。
qīng yún tī:xíng róng gāo sǒng rù yún de shān lù。
青云梯:形容高耸入云的山路。  
bàn bì:bàn shān yāo。
半壁:半山腰。
míng:huáng hūn。
暝:黄昏。  
qīng qīng:hēi chén chén de。
青青:黑沉沉的。
yīn:zhè lǐ zuò dòng cí,zhèn xiǎng。
殷:这里作动词,震响。  
liè quē:shǎn diàn。
列缺:闪电。  
hōng rán:xíng róng shēng yīn hěn dà。
訇然:形容声音很大。  
qīng míng:qīng tiān。
青冥:青天。
jīn yín tái:jīn yín zhù chéng de gōng què,zhǐ shén xiān jū zhù de dì fāng。
金银台:金银筑成的宫阙,指神仙居住的地方。
jūn:zhǐ dōng lǔ yǒu rén。
君:指东鲁友人。

shí cí:
实词:
shí cí zhǐ yǒu shí zài yì yì,néng gòu dān dú chōng dāng jù zi chéng fèn,yì bān néng dān dú huí dá wèn tí de cí yǔ: 
实词指有实在意义,能够单独充当句子成分,一般能单独回答问题的词语: 
wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè——mèng:mèng yóu。
我欲因之梦吴越——梦:梦游。  
tiān mǔ lián tiān xiàng tiān héng——héng:zhē duàn。
天姥连天向天横——横:遮断。  
xiān zhī rén xī liè rú má——liè:pái liè。
仙之人兮列如麻——列:排列。  
ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì——shì:cì hou,shì fèng。
安能摧眉折腰事权贵——事:伺候,侍奉。

gǔ jīn yì yì: 
古今异义:  
gǔ hàn yǔ zhōng yǒu dà liàng gǔ jīn zì xíng xiāng tóng ér yì yì yòng fǎ bù tóng de cí,jí gǔ jīn yì yì。 
古汉语中有大量古今字形相同而意义用法不同的词,即古今异义。
yān tāo wēi máng xìn nán qiú——xìn:shí zài。
烟涛微茫信难求——信:实在。  
yún xiá míng miè huò kě dǔ——miè:àn。
云霞明灭或可睹——灭:暗。  
shì bá wǔ yuè yǎn chì chéng——bá:chāo guò。
势拔五岳掩赤城——拔:超过。  
wǒ yù yīn zhī mèng wú yuè——yīn:píng jiè。
我欲因之梦吴越——因:凭借。

tōng jiǎ zì:
通假字:
shì zhōng guó gǔ shū de yòng zì xiàn xiàng zhī yī,“tōng jiǎ”jiù shì“tōng yòng、jiè dài”,jí yòng dú yīn xiāng tóng huò zhě xiāng jìn de zì dài tì běn zì。
是中国古书的用字现象之一,“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。  
liè quē pī lì——liè:tóng“liè”,fēn liè。
列缺霹雳——列:同“裂”,分裂。  
xū xíng jí qí fǎng míng shān——须:tōng“xū”,xū yào。
须行即骑访名山——须:通“需”,需要。

cí lèi huó yòng:
词类活用:  
1.míng cí zuò dòng cí:
1.名词作动词:
yuè rén yǔ tiān mǔ——yǔ:tán lùn。
越人语天姥——语:谈论。 
hǔ gǔ sè xī luán huí chē——sè:tán zòu。
虎鼓瑟兮鸾回车——瑟:弹奏。  
yún qīng qīng xī yù yǔ——yǔ:xià yǔ。
云青青兮欲雨——雨:下雨。
ān néng cuī méi zhé yāo shì quán guì——shì:shì fèng。
安能摧眉折腰事权贵——事:侍奉。  
2.míng cí zuò zhuàng yǔ:
2.名词作状语:  
duì cǐ yù dǎo dōng nán qīng——dōng nán:xiàng dōng nán。
对此欲倒东南倾——东南:向东南。  
hōng rán zhōng kāi——zhōng:cóng zhōng jiān。
訇然中开——中:从中间  
gǔ lái wàn shì dōng liú shuǐ——dōng:xiàng dōng。
古来万事东流水——东:向东。  
3.shǐ dòng yòng fǎ:
3.使动用法:  
lì shēn lín xī jīng céng diān——lì:shǐ……zhàn lì;jīng:shǐ……zhèn jīng。
栗深林兮惊层巅——栗:使……战栗;惊:使……震惊。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *