chinese reading – 木兰花令(mù lán huā lìnɡ)

木兰花令

nǐɡǔ juéjuécí
拟古决绝词

rénshēnɡ ruò zhǐrú chūjiàn,
人生若只如初见

héshì qiūfēnɡ bēi huàshàn?
何事秋风悲画扇

děnɡxián biànquè ɡùrénxīn,
等闲变却故人心

quèdào ɡùrén xīn yìbiàn。
却道故人心易变

líshān yǔbà qīnɡxiāo bàn,
骊山语罢清宵半

lèiyǔ línlínɡ zhōnɡ búyuàn。
泪雨霖铃终不怨

hérú bóxìnɡ jǐnyīlánɡ,
何如薄幸锦衣郎

bǐyìliánzhī dānɡrìyuàn。
比翼连枝当日愿
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *