Daily News: New Year's Day 新年快乐

元旦
1月1日是新年的第一天,在中国,人们把1月1日叫做元旦。遇到朋友的时候,中国人都会说:新年好。

Yuándàn
1 yuè 1 rì shì xīnnián de dì yī tiān, zài Zhōngguó, rén men bǎ 1 yuè 1 rì jiào zuò yuándàn. Yù dào péngyǒu de shíhòu, Zhōngguó rén dōu huì shuō :xīnnián hǎo.

Key words:

新年xīn nián:New Year(n.)
第一dì yī:first(n.)
元旦yuán dàn:New Year’s Day(n.)
遇到yù dào:to meet(v.)
都dōu:all(adv.) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *