I do not buy — shopping in Chinese shops

1. I just want to see.

我就是想看看。(Wǒ jiùshì xiǎnɡ kànkɑn。)

2. I do not buy.

我什么也不买。(Wǒ shénme yě bù mǎi。)

3. I have no money, so do not talk to me.

我没带钱,所以不用理我。(Wǒ méi dài qián, suóyǐ bú yònɡ lǐ wǒ。)

4. Thanks.

谢了。(xiè le。)

New words:

带 (dài):to bring

理 (lǐ):to talk to(someone)