Learn Chinese–when you are in a starbucks

 Learn Chinese--when you are in a starbucks

 

xīng bīng lè

星冰乐                      Frappuccino

 

nóng kā fēi

浓咖啡                      Espresso

 

kǎ bù qí nuò

卡布奇诺                   Cappuccino

 

ná tiě kā fēi

拿铁咖啡                   Cafe Latte

 

měi shì kā fēi

美式咖啡                   Cafe Americano

 

jiāo táng mǎ qí duǒ

焦糖玛奇朵                Caramel Macchiato

 

mó kǎ

摩卡                           Mocha

 

 

杯子大小 Size:

 

xiǎo bēi

小杯                 Short

最适合在晚餐後饮用。

better after dinner.

 

zhōng bēi  

中杯                 Tall

 

这是最多人点用的Size。

Most common size.

 

dà bēi   

大杯                 Grande  

当想好好的犒赏自己一下时,这会是最好的选择。

When you wanna make yourself happy.

 

tè dà bēi

特大杯              Venti

幸福得都要冒泡了!

Fancy world!

 

 

牛奶的种类 choice of milk:

 

quán zhī niú nǎi

全脂牛奶                 Whole milk

 

dī zhī niú nǎi

低脂牛奶                 Nonfat milk

 

dòu nǎi

豆奶                        Soy milk

 

 

糖浆的选择:

 

xiāng cǎo

香草                        Vanilla   

 

jiāo táng      

焦糖                        Caramel

 

xìng rén

杏仁                        Almond

 

zhēn guǒ    

榛果                        Hazelnut

 

 

 

咖啡术语 words about coffee:

 

bù jiā nǎi pào

不加奶泡                No foam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *