Lesson 112 Revision of Positions

M: Dàjiā hǎo. Huānyíng shōutīng Xiànzài Xué Hànyǔ. Wǒ shì ML.

S: Wǒ shì Stuart.  To warm up, every says 112. dui4 le, yi4 bai3 yi1 shi2 er4.

M: Now say, today is lesson 112. hen3 hao3 ,jin1 tian1 shi4 di4 112 ke4.

S: It a revision lesson. Shi4 ge4 fu4 xi2 ke4.

M: Looks like we are going to work our listeners really hard, Stuart.

S: Absolutely. Like an exam. Next question, How do you say “I want to take photos?”

M: Right. 我想照相。Wo3 xiang3 zhao4 xiang4 .

S: And “wher’s your camera?”

M: Fei1 chang2 hao3. 你的照相机在哪儿?Ni3 de4 zhao4 xiang4 ji1 zai4 nar3?

S: And “Mary, you stand in the middle.”

M: Mali, 你站在中间。Ni3 zhan4 zai4 zhong1 jian1.

S: And “I also stand in the middle.”

M: Hen3 hao3 .我也站在中间 Wo 3 ye3 zhan4 zai 4 zhong1jian1 .

S: Now say, Mr. Zhang, you stand on the left.

M: 张先生,你站在左边。 Zhang1 xian1 sheng1 ,ni3 zhan4 zai4 zuo3 bian1.

S: And Jian4guo2, you stand on the right, ok?

M: Dui le. Jian4guo2, 你站在右边好不好? ni 3 zhan4 zai4 you4 bian1 hao3 bu4 hao3?

S: Now before we take a long break, say, no problem. Hen3 hao3, mei2 wen4 ti2. Mei2 wen4 ti2.

S: You didn’t think we give you a long break, did you? Now listen to Man li and answer some questions.

M: 我在中间,玛莉也在中间,张先生在左边,建国在右边。Wo3 zai4 zhong1jian1. Ma3li4 ye3 zai4 zhong1 jian1. Zhang1 xian1 sheng1 zai 4zuo3 bian1. Jian4guo2 zai4 you4 bian1.

S: First question. Di4 yi1 ge4 wen4 ti2. Man4li4 zai4 nar3?

M:Dui4 le, wo3 zai4 zhong1 jian4.

S: wher’s Mary?

M: Mei2 cuo4. Ma3li4 ye3 zai4 zhong1 jian1.

S: And Mr. Zhang?

M: Right. Zhang1 xian1 sheng1 zai4 zuo3 bian1.

S: And Jian4guo2?

M: Mei2 cuo4. Jian4guo2 zai4 you4 bian1.

S: Congratulations. Gong1 xi3 gong1 xi3. Rest a while. Xiu1 xi yi2 hui4er.

S: Back to work. How do you say “I stand between you.”

M: Mei2 cuo4. 我站在你们中间。 Wo3 zhan4 zai4 ni3men zhong1 jian1.

S: Now say he is the tallest among us.

M: Hen3 hao3. 我们中间他最高。 Wo3men zhong1 jian1 ta1 zui4 gao1.

S: And I am the cleverest of us.

M: Dui4 le. Wo3 men…

S: No, no, no, Man4li4, I think it’s more appropriate for me to say this. 我们中间我最聪明。Wo3 men zhong1 jian1 wo3 zui4 cong1 ming2.

M: Stuart is so clever, he keeps losing things. I found his wallet. 我找到了他的钱包。Wo3 zhao3 dao4 le ta1 de4 qian2 bao1.

S: En…wo3 de4 qian2 bao1 zai4 wo3 de4 bao1 li3 mian4.

M: He should put it in her pocket. 他应该把它放在他的口袋里. Ta1 ying1 gai1 ba3 ta1 fang4 zai4 ta1 de4 kou3 dai4 li3.

S: I agree. Anyway, just a few things left out of eyes when we do those lesson.
Xian4 zai4 wo3 men xia4 ke4. Zai4 jian4.

M: Zai4 jian4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *