National Parks of China-Jilin 吉林

Jilin 吉林:

Chinese Pinyin English
松花湖国家公园 Sōnghuā hú guójiā gōngyuán Songhuahu National Park
八大部—净月潭国家公园 bādà bù—jìng yuè tán guójiā gōngyuán “Badabu” — Jingyuetan National Park ( “Badabu”: “Eight Great Ministries” of puppet “Manchukuo”)
仙景台国家公园 xiān jǐng tái guójiā gōngyuán Xianjingtai National Park
防川国家公园 fáng chuān guójiā gōngyuán Fangchuan National Park

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *