Popular Word – 零点首映

líng diăn shŏu yìng
零点首映
midnight premiere

piào fáng guàn jūn
票房冠军
top-grossing movie

lì tĭ yăn jìng
立体眼镜
3D/stereo glasses

sān wéi xiào guŏ
三维效果
3D digital effects

yù gào piān
预告片
film trailer

dòng zuò piān
动作片
action film/movie

shì yìng
试映
preview, test screening

piào fáng
票房
box office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *