The holiday with 节(jié )

 劳动节 (Láodòngjié)妇女节 (Fùnǚjié)春节(Chūnjié) 章节 (zhāngjié)节目 (jiémù)季节 (jìjié)春节 (Chūnjié)清明节 (Qīngmíngjié)端午节 (Duānwǔjié)中秋节 (Zhōngqiūjié) 巧克力节 (Qiǎokèlìjié

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *